__________________________________________________________________________________________

 

 

IZVRŠNI ODBOR:

Lučić Tonko ~ predsjednik kluba
Bosnić Goran - ČABO ~ član
Vraničić Ivica - VRANA ~ član
Lučić Zorko - NOVICA ~ član
Lučić Mladen - GARI ~ član
 

 

DIREKTOR KLUBA:

Šarić Zorko

 

 

NADZORNI ODBOR:

Lučić Natali ~ predsjednik

Zenčić Dinko - DONKO ~ član

Bosnić Petar ~ član
 

 

TRENER:

Zenčić Niki - PIKSI
 

 

SKUPŠTINA KLUBA:

Biličić Petar
Božiković Đorđi
Božiković Ivo - STARKO
Buratović Zdravo
Buratović Pero
Lučić Niki - MAGO
Matić Ivica - JAMBO
Matijašević Dobrinko
Matijašević Zoran
Parlov Nedjeljko
Vraničić Andrija
Zenčić Nikola - PIKOTIĆ
Županović Niko
Županović Ivica
Županović Ivo - VATRA

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________

 

 

STATUT

 

HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA

 

''VATRA''

 

POLJICA - OPĆINA JELSA - OTOK HVAR

  

 

 

Poljica, 10.veljače 2008. god.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88/01) i članka 14. i 23. Zakona o športu, Skupština HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA “V A T R A”  iz Poljica, na sjednici održanoj dana 10.02.2008. god., donosi

 

S T A T U T

HRVATSKOG NOGOMETNOG KLUBA “VATRA”

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatski Nogometni klub ''VATRA'' je športska udruga čije su djelovanje i ustrojstvo utvrđeni ovim Statutom kao temeljnim aktom udruge.

Članak 2.

Hrvatski Nogometni klub ''VATRA'' je pravna osoba i upisuje se u Registar udruga koji vodi državno tijelo nadležno za opću upravu i Registar športskih djelatnosti koji vodi ured državne uprave u Splitsko - Dalmatinskoj županiji.

Članak 3.

            1) Puni naziv udruge jest: HRVATSKI NOGOMETNI KLUB “VATRA”
            2) Skraćeni naziv udruge jest: H.N.K. “VATRA”

Članak 4.

            Sjedište Hrvatskog Nogometnog kluba “VATRA” je u mjestu Poljica, općina Jelsa, otok Hvar.

Članak 5.

            Hrvatski Nogometni klub “VATRA” (u daljnjem tekstu: Klub) ima pečat okruglog oblika, sa simbolom buktinje u sredini te natpisom: H.N.K. „VATRA“ - POLJICA 

Članak 6.

            1) Klub ima zastavu i grb.
            2) Zastava Kluba je crveno bijela sa crnim crtama, a u sredini je grb kluba.
            3) Grb Kluba je nogometna lopta sa simbolom buktinje u sredini te natpisom H.N.K. “VATRA” - POLJICA.

Članak 7.

            Klub predstavljaju predsjednik i direktor Kluba.

 

Članak 8.

            1)Klub je član Nogometnog saveza Splitsko – Dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: ŽNS) i neizravno, Hrvatskog nogometnog saveza (u daljnjem tekstu: HNS).
            2) Klub,  njegova tijela i članovi, igrači, treneri, službene osobe i drugi djelatnici Kluba obvezuju se:
- postupati sukladno Pravilima nogometne igre koje je donio Međunarodni nogometni savez BOARD (IFAB);
- poštivati načela privrženosti, integriteta i sportskog ponašanja kao izraza fair-playa;
- poštivati Statut, pravilnike i odluke FIFA-e, UEFA-e, HNS-a i ŽNS-a u svako vrijeme;
- priznati nadležnost Arbitražnog suda za sport (CAS) u Lausanni (Švicarska), kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta FIFA-e i UEFA-e;
- priznati nadležnost Arbitraže i Arbitražnog suda HNS-a, kao što je utvrđeno relevantnim odredbama Statuta HNS-a,
- podnositi sve sporove nacionalnih razmjera, koji su nastali iz ili u vezi s primjenom Statuta ili pravilnika HNS-a, u posljednjoj instanci samo neovisnom i nepristranom arbitražnom sudu u okviru HNS-a, koji će riješiti sve sporove, isključujući svaki redovni sud, osim ukoliko je to izričito zabranjeno važećim zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj.
Klub će osiguravati da se ove obveze priznaju i prihvaćaju.
3) Klub i osobe i stavka 1 ovog članka suglasni su poštivati u potpunosti sve konačne odluke nadležnih tijela HNS-a, FIFA-e i UEFA-e i CAS-a. Klub će osigurati poštivanje ovih obveza.
            4) Klub se obvezuje da sudjelovati u natjecanjima koje organiziraju  HNS i ŽNS i da će plaćati članarinu za članstvo u ŽNS-u.

Članak 9.

            1) Klub je neutralan po pitanjima politike i vjere.
            2) Diskriminacija bilo koje vrste prema državama, osobama ili skupinama osoba temeljena na njihovoj rasi, nacionalnosti, vjeri, spolu, jeziku, političkom opredjeljenju ili bilo čemu drugome zabranjena je i predstavlja razlog za suspenziju ili isključenje iz Kluba

 

II. CILJEVI I DJELATNOST KLUBA

Članak 10.
           
Ciljevi Kluba su:
            - okupljanje građana, osobito mladeži, radi bavljenja nogometnim športom;
            - razvoj i promicanje nogometa;
            - sudjelovanje u nogometnim natjecanjima;
            - nogometna poduka igrača mlađih uzrasta;

Članak 11.

Djelatnosti kojima Klub ispunjava ciljeve iz članka 10. ovog Statuta su:
            - sudjelovanje u svim natjecanjima određenog stupnja sa seniorskom momčadi i momčadima mlađih uzrasta;
            - održavanje treninga i drugih oblika nogometne poduke i športske pripreme;
            - ostvarivanje stručno-pedagoških uvjeta sukladno Zakonu o športu i propisima
               HNS-a i ŽNS-a;
            - suradnja sa školskim nogometnim društvima i praćenje rada i napretka učenika
               nadarenih za nogomet;
            - upravljanje i održavanje nogometnog igrališta i drugih športskih građevina na kojima
               obavlja svoje nogometne djelatnosti;
            - vođenje registra članova;
            - skrb o zdravlju svojih nogometaša, trenera i drugih nogometnih djelatnika;
            - sudjelovati u radu ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član;

 

 

III. ČLANSTVO U KLUBU

Članak 12.

            1) Članom Kluba može postati svaka poslovno sposobna osoba koja prihvaća ovaj Statut i potpiše pristupnicu.
            2) Članom Kluba može postati i maloljetna ili druga osoba bez poslovne sposobnosti ako za nju pristupnicu potpiše roditelj, staratelj ili drugi zakonski skrbnik. Takav član nema aktivno i pasivno biračko pravo dok ne stekne poslovnu sposobnost.

Članak 13.

             1) Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor kluba.
2) Član kluba nakon učlanjenja dobiva člansku iskaznicu čiji  oblik i sadržaj
propisuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
3) Klub vodi registar članova sukladno odluci Izvršnog odbora. Za vođenje registra
odgovoran je direktor Kluba.
4) Izvršni odbor donosi odluku o visini godišnje članarine za narednu godinu najkasnije do kraja tekuće godine.

Članak 14.

Prava člana kluba su:
- sudjelovati u radu Kluba;
- birati i biti biran u tijela upravljanja Kluba,
- biti redovito izvještavan o aktivnostima Kluba,
Obveze člana su:
- vlastitim aktivnostima doprinositi ostvarivanju ciljeva Kluba utvrđenih  Statutom;
- pridržavati se odredbi ovog Statuta i drugih općih akata Kluba:
- čuvanje i podizanje ugleda kluba
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
- plaćanje članarine;

Članak 15.

Članstvo u klubu prestaje:
            - samovoljnim istupom;
            - neplaćanjem članarine više od godinu dana;
            - isključenjem;
            - smrću.

1) Člana Izvršni odbor može isključiti ako svojim djelovanjem i ponašanjem šteti ugledu i djelatnostima Kluba, ako ne izvršava obveze člana, a osobito ako ne poštuje odredbe ovog Statuta;
2) Članu se treba omogućiti da iznese svoju obranu. Ukoliko Izvršni odbor i nakon toga smatra da se člana treba isključiti, donosi odluku o isključenju. Isključeni član ima pravo prigovora na Skupštini, čija je odluka o isključenju konačna.

 

 

 

 

IV. USTROJSTVO

Članak 16.

            Klub ima sljedeća tijela upravljanja:
            1. Skupština Kluba (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviše tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba i donosi Statut Kluba, Poslovnik o radu Skupštine i druge opće akte koji su joj ovim Statutom stavljeni u nadležnost.
            2. Izvršni odbor je najviše izvršno tijelo Kluba.
            3. Nadzorni odbor je tijelo koje kontrolira financijsko poslovanje Kluba
            4. Direktor je izvršno-administrativno tijelo Kluba.
            5. Tijela Kluba bira ili imenuje sam Klub, bez vanjskih utjecaja i sukladno s postupcima opisanim u ovom Statutu i provedbenim pravilnicima.

 

V. SKUPŠTINA KLUBA

Članak 17.

            1) Skupština djeluje na sjednicama.
            2) Sjednice Skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
            3) Sjednice Skupštine saziva predsjednik Kluba.
            4) Predsjednik Kluba mora sazvati sjednicu Skupštine ako to traži Izvršni odbor,
                Nadzorni odbor ili najmanje trećina članova Skupštine.
            5) Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je prisutno više od 50% članova
                Skupštine. Odluke se donose većinom glasova svih članova Skupštine.
            6) Mandat saziva Skupštine traje četiri godine.
7) Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik i biraju ovjerovitelji zapisnika. Na prvoj sljedećoj sjednici usvaja se zapisnik prethodne sjednice. Vođenje zapisnika organizira direktor Kluba.
            8) Detaljnije odredbe o radu sjednice Skupštine Kluba propisuje Poslovnik o radu
                Skupštine.

Članak 18.

            1) Skupštinu sačinjavaju članovi kluba iz članka 12. stavak 1. ovog Statuta.
            2) Na Skupštinu mogu biti pozvani i predstavnik općine Jelsa kao i glavni sponzori.
3) Članovi saziva Skupštine se biraju i razrješuju na izbornoj sjednici skupštine kluba.
Način izbora predstavnika članova i njihov broj utvrđuje se Poslovnikom o radu Skupštine.
            4) Iznimno od odredbe stavka 1. i 2. ovog članka članovi Skupštine, bez obzira na
članstvo u Klubu, ne mogu biti:
- aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
- članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih
kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana
- osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,
- nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i H.N.K. „VATRA“,
- dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj -posvojenik,
- osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;
- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom;
- osoba koja je u trenutku sazivanja sjednice Skupštine manje od dva mjeseca član Kluba.

Članak 19.

Skupština:
- donosi i mijenja Statut,
- utvrđuje opću politiku Kluba,
- donosi program razvoja Kluba,
- odlučuje o statusnim promjenama Kluba,
- donosi Poslovnik o radu Skupštine,
- bira i razrješuje predsjednika i članove Izvršnog odbora,
- bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora,
- usvaja godišnji završni račun Kluba,
- donosi godišnji financijski proračun Kluba,
- daje autentično tumačenje Statuta,
- odlučuje o udruživanju Kluba u druge nogometne organizacije osim ŽNS i HNS,
- utvrđuje osnove programa rada i djelovanja kluba u četverogodišnjem razdoblju,
- razmatra i odlučuje o usvajanju izvještaja Izvršnog i Nadzornog odbora,
- odlučuje o prestanku rada Kluba, a za donošenje takve odluke potrebna je
   dvotrećinska većina svih glasova članova Skupštine.
- Skupštini predsjedava predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti direktor kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika i direktora kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
- Skupština može donositi pravovaljane odluke, ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova saziva. Skupština donosi odluke većinom glasova. Odluke se donose javnim glasovanjem, osim u slučaju da se Skupština odluči za tajno glasovanje.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.

 

VI. IZVRŠNI ODBOR

Članak 20.

Izvršne i druge funkcije utvrđene ovim Statutom obavlja Izvršni odbor kluba.

Članak 21.

            1) Izvršni odbor ima predsjednika i 4 člana.
            2) Predsjednika i članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri
                godine.
            3) Kandidata za predsjednika Izvršnog odbora treba predložiti najmanje deset članova
                Kluba. Za izbor predsjednika potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.
                Ako ima više kandidata, a u prvom krugu niti jedan ne dobije potrebnu većinu, u
                drugi krug izbora ulaze dva kandidata koji su dobili najviše glasova. U drugom
                 krugu glasovanja za predsjednika je izabran kandidat koji je dobio većinu glasova.
            4) Kandidate za članove Izvršnog odbora može predložiti predsjednik Izvršnog odbora
                 ili najmanje pet članova Skupštine. Za članove Izvršnog odbora izabrani su
                  kandidati koji su dobili najviše glasova.
            5) Izvršni odbor može kooptirati najviše 2 člana i oni imaju prava i obveze kao i izabrani članovi Izvršnog odbora.
            6) Član Izvršnog odbora ne može biti:
-  aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
 - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana
- osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,
- nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i H.N.K. „VATRA“,
- dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj -posvojenik,
- osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;
- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom;
- direktor Kluba.
7) Članu Izvršnog odbora mandat može prestati i prije isteka roka na koji je izabran, u slučaju:
            - razrješenja,
            - podnošenja pisane ili zapisnikom utvrđene ostavke,
            - gubitka poslovne sposobnosti,
            - pravomoćne presude za počinjeno kazneno djelo iz članka 38. st. 1 Statuta
            - nastupa okolnosti zbog kojih više ne bi mogao obavljati svoju dužnost.

Članak 22.

            1) Izvršni odbor djeluje na sjednicama. Sjednice se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u dva mjeseca.
            2)  Izvršni odbor pravovaljano odlučuje, ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.
            3) Sjednicama Izvršnog odbora upravlja predsjednik, a ukoliko je predsjednik odsutan ili spriječen, najstariji član Izvršnog odbora.
4) U slučaju nedovoljne aktivnosti člana Izvršnog odbora, predsjednik Izvršnog odbora može razriješiti istog i predložiti novog člana. Privremenu odluku o prijemu u donosi Izvršni odbor, a potvrđuje Skupštine kluba na prvoj narednoj sjednici Skupštine.

Članak 23.

Izvršni odbor obavlja sljedeće poslove:
            - provodi odluke i zaključke Skupštine;
            - predlaže sazivanje sjednice Skupštine;
            - predlaže donošenje i izmjenu Statuta;
            - predlaže Skupštini program razvoja Kluba;
            - imenuje predstavnike Kluba u tijelima ŽNS-a i drugih organizacija kojih je Klub član
            - donosi i mijenja Pravilnik o nagrađivanju, Disciplinski pravilnik, Pravilnik o radu Stručne službe, Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnik o radu Omladinske škole i druge opće akte Kluba za koje ga ovlasti Skupština;
            - donosi odluku o načinu vođenja registra članova;
            - imenuje direktora Kluba, sportskog direktora, trenera seniorske momčadi i voditelja omladinske škole;
            - odlučuje o žalbama na odluke direktora, Disciplinske komisije i drugih ovlaštenih tijela i osoba;
            - odlučuje o zaključivanju i raskidanju ugovora s igračima;
            - odlučuje o organiziranju turnira, odigravanju prijateljskih utakmica i o mjestu priprema igrača;
            - imenuje glasnogovornika Kluba, povjerenika za sigurnost, osobu zaduženu za postupak licenciranja klubova i predsjednika i članove Disciplinske komisije;
            - odlučuje o zaključivanju sponzorskih i poslovnih ugovora Kluba;
            - osigurava javnost rada Kluba;
            - usvaja prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna i dostavlja ih Skupštini na donošenje;
            - kooptira članove Izvršnog odbora sukladno odredbi članka 22. st. 5. ovog Statuta;
            - odlučuje o visini članarina;
            - upravlja imovinom kluba
            - odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu dana u nadležnost nekom drugom tijelu Kluba;
- Za svoj rad Izvršni odbor je odgovoran Skupštini.
- Izvršni odbor podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
- Mandat članova traje četiri godine.

 

VII. NADZORNI ODBOR KLUBA

Članak 24.

            1) Nadzorni odbor obavlja kontrolu financijskog poslovanja Kluba, odobrava prijedlog završnog računa i godišnjeg novčanog proračuna, te nadzire namjensko trošenje sredstava Kluba.
            2) O nepravilnostima koje uoči, Nadzorni odbor izvješćuje Izvršni odbor i predlaže mu koje mjere da poduzme radi ispravljanja nepravilnosti.

Članak 25.

            1) Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština.
            2 )Nadzorni odbor odluke donosi na sjednicama, većinom glasova svih članova.
            3) Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, predsjednik ili direktor Kluba, najmanje 1/3 članova Izvršnog odbora ili najmanje 1/3 članova Skupštine Kluba.
- Nadzorni odbor kluba prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju obavještava Skupštinu kluba i organ čiji je rad nadziran.
- Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Kluba.
- Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba.
- Na zahtjev Nadzornog odbora Predsjednik kluba mora sazvati izvanrednu Skupštinu kluba.
- Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
- Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.

 

VIII. PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 26.

            1) Predsjednik Izvršnog odbora je po funkciji predsjednik Kluba.
            2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora.
            3) Predsjednik potpisuje opće akte koje donose Skupština i Izvršni odbor.

 

IX. DIREKTOR KLUBA

Članak 27.

            1) Direktor zastupa i predstavlja Klub u redovnom poslovanju kao zakonski zastupnik i zastupa ga u pravnom prometu bez ograničenja u svim poslovima osim u poslovima koji su ovim Statutom dani u nadležnost drugom tijelu Kluba i u poslovima u kojima se traži suglasnost Izvršnog odbora. Izvršni odbor svojom odlukom određuje poslove za poduzimanje kojih direktor treba imati suglasnost Izvršnog odbora.
            2) Direktora imenuje Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine.
            3) Za direktora se može imenovati osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: SSS, poznavanje rada na P.C.
            4) Za direktora se ne može imenovati:
-  aktivni nogometni sudac, niti osoba koja je to bila u posljednje tri godine,
 - članovi pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- članovi tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja športskih kladionica, kao i osobe koje su to bile posljednje tri godine,
- menadžer u sportu, odnosno posrednik za transfere igrača ili ugovaranja utakmica, kao niti osoba koja je to bila posljednjih godinu dana
- osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela iz članka 37. ovog Statuta ili nije prošlo dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne za neko od navedenih kaznenih djela,
- nogometaš koji je registriran za  nogometni klub u Republici Hrvatskoj, uključujući i H.N.K. „VATRA“,
- dioničar nogometnog kluba - športskog dioničkog društva u Republici Hrvatskoj,
- član tijela upravljanja drugog nogometnog kluba iz Republike Hrvatske,
- osoba koja je s menadžerom u sportu i članovima pravnih osoba te članovima tijela pravnih osoba koje obavljaju djelatnost organiziranja sportskih kladionica djeluju zajednički u smislu da su u krvnom srodstvu (preci i potomci), braća i sestre i njihovi potomci, bračni ili izvanbračni drugovi ili u odnosu posvojitelj -posvojenik,
- osoba koja je kažnjena za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne nagodbe ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđena, s time da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
- osoba protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom djelovanja Kluba;
- osoba koja je u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za kaznena djela ili prekršaje u športu i u vezi sa športom;
- član Izvršnog odbora Kluba.

 

Članak 28.

Direktor obavlja sljedeće poslove:
- zastupa klub, a u slučaju spriječenosti predsjednika kluba predstavlja klub;
- skrbi za zakonitost rada i ispunjavanje zakonom i pravilnicima propisanih obaveza Kluba,
- skrbi za provođenje odluka Skupštine i Izvršnog odbora,
- organizira obavljanje stručnih, tehničkih i pomoćnih službi Kluba (u daljnjem tekstu: Stručna služba),
- vodi financijsko poslovanje Kluba,
- priprema materijale za sjednice Skupštine i Izvršnog odbora,
- obavlja stručno-administrativne poslove Kluba,
- rukovodi Stručnom službom Kluba i odgovoran je za njen rad
- surađuje sa organom uprave nadležnim za sport;
            - organizira vođenje registra članova i odgovoran je za njegovo vođenje,
            - podnosi Skupštini i Izvršnom odboru izvješće o svom radu,
            - prisustvuje sjednicama Izvršnog odbora i sudjeluje u raspravi, ali bez prava odlučivanja,
            - obavlja druge poslove koje mu nalože Skupština i Izvršni odbor.

 

X. DISCIPLINSKA KOMISIJA

Članak 29.

            1) Disciplinska komisija ima predsjednika i dva člana koje bira Izvršni odbor na razdoblje od 4 godine.
            2) Disciplinska komisija djeluje na sjednicama, donosi odluke većinom glasova svih članova i predsjeda joj predsjednik.

Članak 30.

            1) Disciplinska komisija odlučuje o prekršajima koje su počinili članovi Kluba, članovi tijela upravljanja kluba, igrači i treneri.
            2) Disciplinska komisija djeluje sukladno odredbama Disciplinskog pravilnika Kluba u kojem je propisan disciplinski postupak, prekršaji i vrste sankcija koje se mogu izreći osobama iz stavka 1. ovog članka.

Članak 31.

- Zahtijev za pokretanje disciplinskog postupka može podnijeti Izvršni odbor, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova Skupštine.
Mandat članova Disciplinske komisije traje 4 godine.
U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:
- opomena
- isključenje iz kluba.
Odluke se donose većinom glasova članova Disciplinske komisije.

 

Članak 32.

- Protiv odluke Disciplinske komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini. Skupština je dužna riješiti žalbu najkasnije na prvoj narednoj sjednici.

 

XI. IMOVINA KLUBA I NOVČANO-MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 33.

            Imovinu kluba čine novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, vrijednosni papiri i prava kojima raspolaže Klub.

Članak 34.

            Klub ostvaruje prihode vlastitom djelatnošću (prodaja ulaznica za sportske priredbe, prodaja suvenira i reklamnih predmeta, organiziranjem zabavnih događanja i dr.), iz sredstava koje Županija i jedinice lokalne samouprave osiguraju u proračunu,  uplatom članarina, sponzorskih ugovora, novčanih kazni koje su izrekla nadležna tijela Kluba, dobrovoljnih priloga i darova i drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 35.

            1)Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba u sukladno  godišnjem programu.
            2) Financijsko (obračunsko) razdoblje traje jednu godinu i počinje svakog 1. siječnja i završava svakog 31. prosinca.
            3) Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je direktor Kluba.

Članak 36.

            Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 37.

            Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.
            Izvršni odbor odlučuje o stjecanju, prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup nepokretne i pokretne imovine.

 

XII. OSTALE ODREDBE

Članak 38.

            U radu Kluba ne može djelovati, niti sudjelovati u nogometnim natjecanjima, obavljati stručne poslove u nogometu,  osoba osuđena za kazneno djelo protiv Republike Hrvatske, za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, za kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, za kazneno djelo protiv života i tijela, osim ako je počinjeno na mah ili iz nehaja, te za drugo kazneno djelo za koje je joj je izrečena bezuvjetna kazna zatvora,  dvije godine od izdržane, oproštene ili zastarjele kazne

Članak 39.

            Osoba protiv koje je započeo kazneni postupak za kazneno djelo za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, udaljit će se od sudjelovanja u nogometnim natjecanjima, obavljanja stručnih poslova u nogometu i sudjelovanja u radu skupštine ili tijela upravljanja Kluba, do okončanja postupka.

Članak 40.

            1) Rad Kluba je javan.
            2) Javnost rada se ostvaruje:
            - pravodobnim dostavljanjem materijala za rasprave članovima i tijelima Kluba i drugim pozvanim i zainteresiranim osobama,
            - obavještavanjem građana putem plakata o održavanju sjednica Skupštine,
            - na druge načine.

 

XIII. PRESTANAK RADA KLUBA

 

Članak 41.

            1) Klub prestaje s radom sukladno odredbama zakona ili kad Skupština tako odluči.
            2) Za donošenje odluke o prestanku rada Kluba potrebna je dvotrećinska većina glasova svih članova Skupštine.

Članak 42.

            1) U slučaju prestanka rada Kluba, imovina Kluba prelazi u vlasništvo športske udruge koja može biti osnovana s ciljem nastavka djelatnosti Kluba.
            2) Ukoliko takva športska udruga neće postojati, imovina Kluba pripast će Općini Jelsa.
            3) Prestankom djelovanja kluba provodi se likvidacijski postupak, kojeg u svojstvu likvidatora provode osobe ovlaštene za zastupanje kluba. Po završenom likvidacijskom postupku sastavlja se izvješće, koje osobe ovlaštene za zastupanje zajedno sa završnim računom podnose tijelu državne uprave nadležnom za registraciju udruga.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

            Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 60 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

 

 

Članak 44.

            1)Nakon donošenja, Statut se upućuje nadležnom državnom tijelu na upis novog  Statuta u registar udruga.
            2) Nakon pravomoćnosti rješenja o upisu u registar udruga Statut stupa na snagu i objavljuje se na oglasnoj ploči Kluba.

Članak 45.

            Na dan stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Kluba donesen 04.siječnja 1998. godine, kao i izmjene i dopune Statuta donesene 11.siječnja 2003. godine.

 

Poljica, 10. veljače 2008.                                                                 Predsjednik Skupštine

_____________________________________________________________________________________________________

POPIS OBNOVITELJA
H.N.K. “VATRA”
POLJICA

 

 

 IME I PREZIME

 

IME OCA

 

 

 

1.

PERO MATIJAŠEVIĆ

pok. Marina

 

2.

ZORKO ŠARIĆ

pok.Petra

 

3.

DINKO ZENČIĆ

Ante

 

4.

ANTE MATIJAŠEVIĆ

pok. Jurja

 

5.

MILAN BURATOVIĆ

Ljube

 

6.

PERO BURATOVIĆ

Ljube

 

7.

ZORAN MATIJAŠEVIĆ

Ante

 

8.

IVO BOŽIKOVIĆ

pok. Ivana

 

9.

NIKOLA ZENČIĆ

pok. Nikole

 

10.

NIKO ŽUPANOVIĆ

pok. Mate

 

11.

MARKO MATIJAŠEVIĆ

pok-Prošpera

 

12.

IVAN ŽUPANOVIĆ

pok. Stjepana

 

 

 

 

 

U Poljicima, 14. 09. 1997. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dizajn by Zoks